گروه وکلای امیر کبیر

خدمات ما

چشم انداز

فرم حقوقی

02632553232 02144440344 09391610222

امروز : ۱۴۰۳/۰۳/۰۳

ب :

بائر :

زمینی که مالک دارد و برای مدت نامعلومی در آن کشت و کاری نشود

بازار :

محل تجمع کالا و اموری که مورد معامله بین اشخاص مختلف قرار میگیرد . در اصطلاحات ذیل بکار رفته است

بازار عادی :

مرادف بازار آزاد است

 باجگاه :

مراتعی که از آن حق علفچر گیرند و چون در اغلب این مراتع که طبیعی بوده و باحدی تعلق نداشته در ایام قدیم ارباب سیف وسوط بستم این حق را می گرفتند از این رو آنجا را باجگاه میخواندند .

بازار آزاد :

جائی که دادوستد برضایت طرفین در آن صورت گیرد ملاک قصد و رضای طرفین است و اگر نسبت ببعضی از امور راجع به عقد معینی سکوت پیش آید عرف و عادت جای آن سکوت را میگیرد . از مختصات بازارآزاد این است که در آن اشیاء سریع الفساد و غیر کالای بورسی هم در آن معامله میشود رک. بازاررسمی _ کالای بورسی

بازار منظم :

مرادف بورس و بازار رسمی است