گروه وکلای امیر کبیر

خدمات ما

چشم انداز

فرم حقوقی

02632553232 02144440344 09391610222

امروز : ۱۴۰۳/۰۳/۰۳

ت :

تأخیر :

در لغت بمعنی پس انداختن و دیر کردن است 

 تأخیر بیان از وقت حاجت :


(فقه) وقت حاجت در این جا یعنی موقعی که بر حسب اقتضا عقل و مصلحت باید مطلبی گفته شود وقت گفتن نه وقت خاموشی و تأخیر بیان از وقت حاجت یعنی در موقع گفتن سکوت اختیار کردن و آنگاه بی‌موقع سخن گفتن
دوچیز طیره عقل است دم فرو بستن بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی چون سکوت در مقام بیان عقلا پسندیده نیست لذا باید برای آن سکوت معنئی در نظر گرفت (برخلاف قاعده لا ینسب لساکت قول )و بهمین جهت گفته اند:
سکوت در مقام بیان بیان است ! یعنی سکوت واقعی که قابل تمسک نباشد نیست وقاعده لا ینسب لساکت قول در این مورد جاری نمیشود

Théorie تئوری :

در لغت بمعنی نظر و نظریه است

(خسارت ) تاخیر :

نرخ قانونی بهره پول که براثر تأخیر مدیون در پرداخت آن بحکم قانون باید به بستانکار بدهد و صرف تأخیر مدیون ، به آن بهزه عنوان خسارت را میدهد در همین معنی « خسارت تأخیر تأدیه ، و خسارت تأخیر اداء، وخسارت دیر کرد و زیان دیر کرد هم استعمال شده است

تئوری اجبار :

دادرسی حکمی است اداری که بموجب آن مدیون بنسبت واحدی از زمان از قبیل روز – هفته – ماه – سال و غیره که در اجراء تعهد خویش تأخیر کند مبلغی بمتعهدله بدهد بدون اینکه دادن این مبلغ احتیاج بدادن دستور یا حکم مستقل داشته باشد و کل مبلغ خسارتی که باین ترتیب باید بدهد در حین دادن دستور اداری فوق معلوم نیست و دادرس دستور دهنده بر حسب ماده ۷۳۰ دادرسی مدنی پس از صدور آن دستور حق کاهش یا افزایش واحد مبلغ خسارت را دارد ولی در کاهش نباید از میزان معادل خسارتی که وارد شده پائین تر رود .