گروه وکلای امیر کبیر

خدمات ما

چشم انداز

فرم حقوقی

02632553232 02144440344 09391610222

امروز : ۱۴۰۳/۰۳/۰۳

ج :

جائر :

بمعنی ستم کننده است و در فقه بعمل حکومت های غیر قانونی گفته می شود و بطور جمعی آنانرا ظلمه بفتح اول و دوم نامند . مقصود از اصطلاح ظالم در عبارت معونت ظالم همین معنی است . حکومت غیر قانونی را نیز حکومت جور نامند و حکومت قانونی را حکومت حقه گویند

جائز :

صفت عقد یا ایقاعی که بصرف قصد یک
طرف قابل اضمحلال است 

جائزه :

فقه – مدنى) تملیک مالی است از طرف) کسی بدیگری در مقابل عملی که انجام داده است برای تشویق و جبران زحمات او