گروه وکلای امیر کبیر

خدمات ما

چشم انداز

فرم حقوقی

02632553232 02144440344 09391610222

امروز : ۱۴۰۳/۰۳/۰۳

ح :

حابس :

( مدنی_فقه) حبس یک نوع از عقود احسان است نظیر وقف و با آن فرق دارد همانطور که وقف کننده را واقف می‌گویند حبس کننده را حبس می‌گویند

حاجیات :

( فقه) هر عمل و تصرفی که انسان برای توسعه و گشایش امور خود و رفع حرج به آنها محتاج است مانند شکاری که برای معاش نباشد .عمل و تصرف مزبور برای حفظ ضروریات پنج گانه ( رک. ضروریات پنج گانه )نیست و انسان می‌تواند با تحمل نوعی از مشقت یا گذشت از آنها چشم بپوشد .

Théorie تئوری :

در لغت بمعنی نظر و نظریه است

حادثه غیر مترقبه :

( مدنی ) ترجمه اصطلاح Cas Fortuit است و از حقوق مدنی فرانسه اقتباس شده است مترادف فرس ماژر( قوه قاهره) است