گروه وکلای امیر کبیر

خدمات ما

چشم انداز

فرم حقوقی

02632553232 02144440344 09391610222

امروز : ۱۴۰۳/۰۳/۰۳

پ :

پاداش :

حقوق اداری وجهی که در ازاء خدمتی یا ابراز لیاقتی داده شود. علی الاصول متناوب و مستمر نیست و پرداخت آن تابع آئین نامه مزایا نمی باشد تأثیری در حقوق تقاعد ندارد

پادگان :

یا ساخلو گروهی از سربازان که برای محافظت محلی در آنجا متوقف میشوند و مأمور نگهداری آن میباشند

پارکه بدایت :

اصطلاح سابق دادسرای شهرستان است

پاساوان passavani :

سند عبور_ سند مخصوصی است که بموجب آن کالاهای مشمول مالیات غیرمستقیم یا گمرک برای مدت معینی و مسافت محدود( مثلااز مرز تا دفتر گمرک) نظر بوضع مرسل یا مرسل الیه از پرداخت مالیات یا حق گمرکی معاف می‌گردد.

پارکه :

مرادف دادسرا است

پارکه استیناف :

مرادف دادسرای استان است

پارکه دیوان کشور :

اصطلاح سابق دادسرای دیوان کشور است.

پارلمان parliament :

الف – مجمع یا مجامع رسمی که صلاحیت شور و اخذ تصمیم را دارا باشد و وظیفه اساسی آن تصویب قانون و بودجه است.
ب –  مجلس
پارلمان اگر از یک مجلس تشکیل شود سیستم قانونگذاری کشور را سیستم یک مجلسی گویند و اگر از دو مجلس تشکیل شود سیستم قانونگذاری را سیستم دو مجلسی نامند