گروه وکلای امیر کبیر

خدمات ما

چشم انداز

فرم حقوقی

02632553232 02144440344 09391610222

امروز : ۱۴۰۳/۰۳/۰۳

چ :

چک :

( تجارت) نوشته ای است که بموجب آن صادرکننده چک وجوهی را که نزد دیگری دارد کلا یا بعضا بنفع خود یا ثالث مسترد می دارد ( ماده ۳۱۰ قانون تجارت ایران)

چک بی محل :

(تجارت _جزا) چکی که صادرکننده آن،وجه یا اعتباری نزد محال علیه چک نداشته باشد اگر پس از تاریخ صدور چک هم وجه آن را کشیده باشد و یا و یا کمتر از وجه چک محل داشته باشد باز چک بی محل است( بند الف ماده سوم قانون چکهای بی محل مصوب ۱۳۳۷ که منسوخ بقانون صدورچک ۱۳۴۴ می باشد )

چک بسته :

( تجارت ) چکی است که بر روی آن دو خط کشیده اند و فقط بانک دیگری می‌تواند آن چک را دریافت کندو به اشخاص متفرقه پرداخت نمی‌شود Chequ barre

جائزه :

فقه – مدنى) تملیک مالی است از طرف) کسی بدیگری در مقابل عملی که انجام داده است برای تشویق و جبران زحمات او